fbpx
CROWEY ENTERTAINMENT OÜ PEOTARBED- JA INVENTAR

Crowey Entertainment OÜ ( Peotarbed-Inventari renditingimused 2021)

RENDITINGIMUSED

1.1 Võttes rendile Crowey Entertainment OÜ-le kuuluva vara, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid
renditngimusi ning on kohustatud nendest kinni pidama.
1.2 Vara rentmise aluseks on Crowey Entertainment OÜ pakkumine-või akt, milles on ära toodud
renditava vara täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus.
1.3 Vara üleandmisel allkirjastavad Crowey Entertainment OÜ ning Rentnk mõlemapoolselt
rendipakkumise.
1.4 Rentnik on kohustatud tagastama vara hiljemalt pakkumises märgitud rendi-perioodi lõppemisele
järgneval päeval enne kella 17.00. Vara on võimalik tagastada E-P kella 12.00 - 18.00 vahemikus, kui ei
ole kokkulepitud teisit.
1.5 Juhul, kui Rentnik tagastab vara eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka
tähtaega ületanud päevade eest.
1.6 Rentnikul on õigus nõuda oma rendipakkumise väljatrükki paberil või e-postga.

RENTNIK ON KOHUSTATUD

2.1 Kasutama vara heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelvalveta.
2.2 Tagastama vara puhastatult ja töökorras või vastasel juhul hüvitama vara puhastamise ja
seadistamise kulud.
2.3 Koheselt teavitama rendileandjat, kui vara läheb kaotsi, kahjustub või hävineb.
2.4 Vara kadumisel või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Crowey Entertainment OÜ-le
antud vara turuhinnas.
2.5 Vara kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Crowey Entertainment OÜ-le vara
remondikulud.

RENTNIKUL PUUDUB ÕIGUS

3.1 Anda Crowey Entertainment OÜ vara kolmandate osapoolte käsutusse.
3.2 Iseseisvalt teostada või tellida teistelt isikutelt vara remont.

CROWEY ENTERTAINMENT OÜ-L ON ÕIGUS

4.1 Nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest.
4.2 Nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui ilmneb, et Rentnik on esitanud teadlikult
väärinformatsiooni rent puudutavate asjaolude kohta.
4.3 Nõuda välja rentnikult tasu rendilepingus ettenähtud tähtaja ületamise eest. Iga järgneva päeva eest
lisandub rendilepingus ettenähtud summale 0,5% viivist.

CROWEY ENTERTAINMENT OÜ-L ON KOHUSTUS

5.1 Koheselt teavitada Rentniku, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud vara on
muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud vara väärtuse tunduv vähenemine.
5.2 Loobuda renditasu nõuetest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui selgub, et Rentnikule
välja antud vara oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.

RENTNIKU VASTUTUS VARA SÄILIMISE EEST JA SANKTSIOONID

6.1. Rentnik kannab täielikku ja tngimusteta vastutust vara säilimise eest kuni lepingu lõppemiseni või
ennetähtaegse lõpetamiseni.
6.2. Vara hävimine, kaotsiminek või kahjustumine rentnikust mitteoleneval või tema poolt
mittekontrollitavatel põhjustel ei vähenda ega vabasta rentnikku lepingus toodud kohustustest.
6.3. Juhul kui vara väljub rentniku kasutusest tahtevastaselt on ta kohustatud informeerima
viivitamatult rendileandjat.
6.4. Rendilepingu lõpetamisel rentniku poolsete kohustuste täitmata jätmise, mittenõuetekohase
täitmise korral tasub rentnik leppetrahvi kahekordselt lepingus määratud summa ulatuses või määrab
ettevõte oma poolse nõude.
6.5 Retnik on kohustatud rendiperioodi või lõpetamisele järgneval päeval rendileandjale vara üle
andma.
6.6. Rentnik kannab täielikku varalist vastutust lepingu täitmata jätmise või mittekohase täitmisega
rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju faktlises ulatuses ja rendileandjale saamata
jäänud tulu eest.

Rentnik kinnitab oma allkirjaga, et ta on tutvunud rendilepingu tngumustega!

NB! Heli- ja valgustehnika rent toimub ainult rendilepingu alusel. Vara rentimise aluseks on Crowey Entertainment OÜ rendipakkumine, milles on ära toodud renditava vara täpne loetelu, rendiperioodi pikkus ning maksumus.